Basit Usulde Vergilendirme Nedir? Şartları ve Avantajları Nelerdir?

Basit usulde ticari kazanç; bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır.

Basit Usulde Vergilendirilmenin Avantajları Nelerdir?

Basit usulde vergilendirilmede;

– Defter tutulmaz.

– İsteyen mükellefler ödeme kaydedici cihaz kullanabilirler.

– Vergi tevkifatı yapılmaz ve muhtasar beyanname verilmez.

– Geçici vergi ödenmez.

– Mal teslimi ve hizmet ifası işlemleri katma değer vergisinden istisnadır.

– Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz.

– Alınan ve verilen belgelerin kayıtları mükelleflerin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutulur. Ancak, isteyen mükellefler kayıtlarını hiçbir yerden izin almadan kendileri tutabilecekleri gibi meslek mensuplarına da tutturabilirler.

– 31.12.2020 tarihine kadar, belge vermedikleri hasılatları için gün sonunda toplu belge düzenleme imkanları bulunmaktadır.

-Ticari kazançlarına yıllık 11.000 TL indirim yapılmaktadır.

Basit usulde vergilendirilmenin genel şartları nelerdir?

 1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak: İşinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak; seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.

2.İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı aşağıda yazılı miktarları aşmamalıdır:

– Büyükşehir belediye sınırları içinde 310 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile

01.01.2020 tarihinden itibaren 11.000 TL,

– Diğer yerlerde 310 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2020 tarihinden itibaren 7.000TL.

3.Ticari, zirai ve mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi

olmamak.

Yukarıda yer alan, (2) ve (3) numaralı bent hükümleri, öteden beri işe devam edenlerde takvim yılı başındaki, yeni işe başlayanlarda ise işe başlama tarihindeki duruma göre uygulanır.

Basit Usulde Vergilendirilmenin Özel Şartları Nelerdir?

1.Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının;

2019 takvim yılı için 120.000 TL,

2020 takvim yılı için 140.000 TL,

veya yıllık satışları tutarının;

2019  takvim yılı için 180.000 TL,

2020 takvim yılı için 220.000 TL’yi aşmaması.

 1. (1) numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hâsılatının;

2019 takvim yılı için 60.000 TL,

2020 takvim yılı için 70.000 TL’yi aşmaması.

 1. (1) ve (2) numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının;

2019 takvim yılı için 120.000 TL,

2020 takvim yılı için 140.000 TL’yi aşmaması.

Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için (1) ve (3) numaralı bentlerde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır. Anılan maddelerin ticaretini yapanların  2020 yılında basit usulden yararlanmaları için belirlenen hadler  310 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğinde yayımlanmıştır.

Basit Usulden Yararlanamayacak Olanlar Kimlerdir?

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51 inci Maddesi Hükmüne Göre Basit Usulden Yararlanamayacaklar:

 1. Kollektif şirket ortakları ile, komandit şirketlerin komandite ortakları,
 2. İkrazat (ödünç para verme) işleriyle uğraşanlar,
 3. Sarraflar ve kıymetli mücevherat alım satımı ile uğraşanlar,
 4. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar,
 5. Sigorta prodüktörleri,
 6. Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut (aracılık) edenler,
 7. Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar,
 8. Tavassut (aracılık) işi yapanlar (dayıbaşılar hariç),
 9. Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler,
 10. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri, (Yapısı itibarıyla sürücüsünden başka on dört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç),
 11. Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibarıyla veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.
Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı