Sabancı Holding 2021 6 Aylık Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (26.08.2021)

2Ç21 FİNANSAL ANALİZ

Şirket’in, 2Ç21 dönemi net kârı yıllık bazda %65 oranında artış kaydederek 1,71mlr TL’ye ulaştı ve 1,7mlr TL’de bulunan piyasa beklentisine paralel olarak gerçekleşti. 2Ç20 dönemine ait net kâr 1,04mlr TL olarak açıklanmıştı. Cari dönem raporlarını önceki yılın aynı dönemine göre incelediğimizde ticari faaliyetlerden ve finans sektörü faaliyetlerinden elde edilen hâsılatta paralel bir artış olduğu görülmektedir. Böylece grubun toplam hâsılatı %36 oranında artış ile 18,8mlr TL’ye yükseldi. Ticari faaliyetlere ilişkin maliyetlerin öncülüğünde satılan malın maliyeti %50 oranında arttı ve brüt satış kârının yükselişini baskıladı. Brüt satış kârı %37’lik artışla 6,88mlr TL’ye ulaştı. Faaliyet giderleri ise %17 oranında artarak 3,19mlr TL oldu. Genel yönetim giderleri öncülüğünde oluşan bu artışın hâsılata göre sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Esas faaliyetlerden diğer net gelirlerin sınırlı artış kaydetmesi, esas faaliyet kârının %60 ile net faaliyet kârına (%61) paralel olarak artmasına yol açtı. Amortismanlarda kayda değer bir değişim görülmezken FAVÖK %54 oranında artarak 4,14mlr TL oldu. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen net gelir sabit kıymet satış kârından kaynaklı olarak bir miktar yükselmiştir. Finansal net gider, artan net kur farkı giderinin etkisi ile sınırlı artış göstermiştir.

2Ç20 döneminde 520,5mn TL olan vergi giderinin cari dönemde 1,02mlr TL’ye yükselmesi ve kontrol gücü olmayan payların bahse konu dönemlerde 931,2mn TL’den 1,41mlr TL’ye yükselmesi kârlılığı baskılayan unsurlar arasında yer aldı. Kârlılık oranlarını 2Ç20’yi baz alarak incelediğimizde %36,6 seviyesindeki brüt kâr marjının SMM artışından dolayı baskılandığını görüyoruz. Net faaliyet kâr marjı ise faaliyet giderlerinin sınırlı artışından destek bularak 3,12 puan artış ile %19,6’ya yükseldi. Net kâr marjı (%9,1) önceki yılın aynı dönemine göre 1,64 puan artarken önceki çeyreğe göre 1,31 puan azaldı. Bilanço kalemlerini 1Ç21 dönemine göre kıyasladığımızda nakit ve nakit benzerlerinin 32,95mlr TL’den 39,8mlr TL’ye yükseldiğini görüyoruz. Bunun karşılığında ise dönen varlıklarda takip edilen finansal yatırımların, itfa edilmiş maliyetiyle ölçülen finansal varlıklardaki değişimin etkisiyle 34,83mlr TL’den 27,94mlr TL’ye gerilediğini belirtmek isteriz. Duran varlıklarda bulunan finansal yatırımlar ise 79,42mlr TL’den 94,53mlr TL’ye yükseldi. Şirket’in yabancı para net varlık pozisyonu Euro ve USD cinsi varlıkların TL karşılığındaki artışından dolayı 7,21mlr TL’den 9,91mlr TL’ye yükseldi. Piyasa çarpanları karşılaştırıldığında şirketin dâhil olduğu holding ve yatırım sektörüne göre iskontolu fiyatlandığını görüyoruz. Grubun finansal raporlarının bütününü göz önüne aldığımızda cari dönem net kârındaki pozitif değişim artan satış gelirleri temelinde oluşmuştur.

Kaynak: Piramit Menkul