5 Şirketin 2017/1. Çeyrek Bilanço Değerlendirmeleri / Ziraat Yatırım – (27.04.2017)

Ziraat Yatırım bugünkü sabah stratejisi raporunda 5 Şirketin 2017/1. Çeyrek bilançolarını değerlendirdi:

Ford Otosan: Ford Otosan’ın 2017 yılı 1. çeyrek net dönem karı 272,3mn TL ile bizim beklentimiz olan 275mn TL’ye paralel, 265mn TL olan piyasa beklentisinin ise hafif üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Ford Otosan’ın 1Ç2016’daki net dönem karı 203,1mn TL idi. Net kar artışının ana belirleyicisi olan satış gelirleri 1Ç2017’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,9 oranında artmış ve 5.395mn TL olmuştur. Satış gelirlerindeki artış yurtdışı satış gelirlerindeki yükselişten kaynaklanmıştır. Yurtiçi satışlar 2016’nın aynı çeyreğine göre adetsel bazda %17,7 düşerken, yurtdışı satışlar ise %5,9 artış kaydetmiştir. Satışların maliyeti, gelirlerdeki artıştan hafif daha yüksek, %30,2 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar marjı 0,9 puan düşüşle %10,2 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerdeki artış %9,3 olmuş ve düşük oranlı bu artış olumlu bir görüntü sergilemiştir. Diğer faaliyetlerden 1Ç2016’da 14,9mn TL gider yazılırken, 1Ç2017’de 11,1mn TL gelir kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde, faaliyet karı %39,3 artışla 330,1mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı da 0,5 puan artışla %6,1 olmuştur. FAVÖK %29 artışla 448 milyon TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise değişmeyerek %8,3’te sabit kalmıştır. Finansman tarafında ise giderler geçen sene aynı döneme göre bir miktar artarak 50,5mn TL seviyesini göstermiştir. Şirket 1. çeyrekte 7,8mn TL’lik vergi gideri yazmıştır. Bu gelişmeler neticesinde 1. çeyrek net dönem karı 2016 ilk çeyreğe göre %34,1 artış kaydetmiştir. Net kar marjı da 0,2 puanlık artışla %5 olarak hesaplanmaktadır. Ford Otosan ayrıca 2017 yılı 850-900 bin adet olan toplam otomotiv pazarı beklentisini ve 105-115 bin adet olan perakende satış adedi beklentisini korumuştur. Öte yandan, 270-280 bin adet olan ihracat beklentisi ise 280-290 bin bandına revize edilmiştir.

Garanti Bankası: Garanti Bankası’nın 2017 yılının ilk çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %31,5 oranında artarak 1.526mn TL’ye yükselmiş ve 200mn TL’lik ayrılan serbest karşılığa karşın, hem bizim beklentimiz olan 1.464mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 1.450mn TL’nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada, diğer faaliyet ile iştirak gelirlerinin beklentimizden daha yüksek, karşılık giderlerinin de beklentimizin altında gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Garanti Bankası’nın çeyreksel bazda net faiz gelirleri ile net ücret ve komisyon gelirleri sırasıyla %7,3 ve %7,7 oranında artış kaydederek karın artmasında önemli katkı yapmışlardır. %7 enflasyon tahminine göre hesaplanan TÜFE endeksli menkul kıymetlerin getirileri de bir önceki çeyreğe yaklaşık 100mn TL artarak net faiz gelirlerine olumlu katkı sağlamıştır. Bunlara ilaveten, diğer faaliyet gelirlerindeki 161mn TL’lik artış ve operasyonel giderlerdeki %7,4 oranındaki düşüş karın artmasına katkı yapan diğer faktörler olmuşlardır. Bağlı ortaklıklardan elde edilen gelir de bir önceki çeyreğe göre 143mn TL artış kaydederek 200mn TL’ye yükselmiştir. Öte yandan, Banka’nın ticari zararı 173mn TL artarken, toplam karşılık giderleri de ayrılan 200mn TL’lik serbest karşılığın etkisiyle 96mn TL yükselmiştir. Bu ayrılan serbest karşılıkla birlikte Banka’nın toplam serbest karşılıkları 500mn TL’ye yükselmiştir.

Çeyreksel bazda Garanti Bankası’nın TL cinsi kredileri %7,2 oranında artış kaydetmiştir. Toplam krediler de %5,3 oranında artmıştır. Bu artışta Kredi Garanti Fonu ile desteklenen kurumsal- ticari kredilerdeki artış etkili olurken, KGF ile desteklenen tutar yaklaşık 6milyar TL olmuştur. Mevduatlar ise TL cinsi mevduatlarda hafif düşüş yaşanırken, yabancı para cinsi mevduatlarda %7,9 oranında artış görülmüştür. Vadesiz mevduat oranı ise %25 ile tarihi yüksek seviyede olurken, %20 civarındaki bankacılık sektörü ortalamasının üzerindedir. Banka, faiz marjını mevduat dışı fonlama kaynaklarını kullanmaya devam ederek olumlu yönde desteklemeye devam etmiştir. Para piyasaları ve ihraç edilen menkul kıymetler sırasıyla %42,9 ve %14,7 oranında artış kaydetmiştir. Banka’nın kredi mevduat oranı %117 olarak gerçekleşmiştir. TL cinsi kredi mevduat oranı ise bir önceki çeyrekteki %156’dan 1Ç2017’de %169’a yükselmiştir.

Banka’nın net faiz marjı özellikle TÜFE endeksli tahvillerin olumlu etkisi nedeniyle 5 baz puanlık ufak çaplı bir artış yaşayarak yılın son çeyreğinde %4,64 olmuştur. Diğer taraftan, Banka’nın özsermaye ve aktif karlılıkları sırasıyla %17,0 ve %2,1 olmuşlardır.

Garanti Bankası’nın takipteki kredileri rasyosu, takipteki kredi satışının da (110mn TL) olumlu katkısıyla 9bp düşerek %2,68’ye gerilemiştir. Sorunlu kredilere ayrılan karşılık oranı ise ufak çaplı bir düşüşle %80,2’ye gerilemiştir. Yakın izlemedeki krediler ise bir önceki çeyreğe göre oran 30 baz puan artarak %5,3’e çıkmıştır. Diğer yandan, son çeyrekte takibe düşen kredilerde çeyreksel bazda %26 düşüş gözlenirken, tahsilatlardaki düşüş %11,6 olmuştur.

Banka’nın sermaye yeterlilik oranı ise çeyreksel bazda yüksek kar rakamına karşın temettü ödemesi (52bp) ve kur (23bp) kaynaklı olarak 19baz puan düşerek %15,92 olarak gerçekleşmiştir. Düzenlemelerin ise 15bp olumlu katkısı olmuştur.

İş GYO: İş GYO’nun 1Ç2017’deki net dönem karı 20,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 50,3mn TL kar elde etmişti. Piyasanın beklentisi 25mn TL kar yönündeyken, bizim beklentimiz 34mn TL yönündeydi. Tahminimizdeki sapmada finansman giderlerinin beklentimizden daha yüksek gelmesi önemli etken olmuştur. Diğer yandan, karın bir önceki yıldan daha düşük gelmesinde 15,5mn TL artan finansman giderleri ve esas faaliyetlerden kur farkı gelirlerinin 11,5mn TL azalması etkili olmuştur. Son olarak, Şirket’in brüt karı 47mn TL ile bir önceki yılın ilk çeyreğine göre önemli bir değişim yaşamamıştır.

Diğer yandan, Şirket’in çıkarılmış sermayesinin, 850.000.000 TL’den 913.750.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 63.750.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmıştır. Ortaklara verilecek bedelsiz payların dağıtımına 27.04.2017 tarihinde başlanacaktır.

Turkcell: Turkcell’in 2017 yılı ilk çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 458,6mn TL ile 471mn TL olan piyasa beklentisinin hafif altında gerçekleşmiştir. Şirket 2016 yılının aynı döneminde 563,1mn TL net kar açıklamıştı. Turkcell’in 1Ç2017’de 1Ç2016’ya göre daha düşük kar açıklamasında; ilk çeyrekte kaydedilen kur farkı gideri ve kredilerden kaynaklanan faiz giderlerindeki artış etkili olmuştur. Şirketin 2017 ilk çeyrek toplam hasılatı 2016 1. çeyreğe göre %22,1 artışla 3.937mn TL olmuş ve güçlü bir görüntü sergilemiştir. Bu büyümeyi sağlayan ana etken Turkcell Türkiye’nin, data ve dijital hizmetlerde sağlanan büyüme ile göstermiş olduğu güçlü ARPU performansından kaynaklanmaktadır. Satış gelirlerindeki %22,1’lik artışa karşın satışların maliyeti %26,8 yükselmiştir. Bu artış 4.5G yatırımlarından kaynaklanan itfa ve tükenme payları ile amortisman giderleri, perakende satışlarla ilgili cihaz giderleri, tüketici finansman şirketi finansman giderlerindeki ve diğer kalemlerdeki artış sebebiyle gerçekleşmiştir. 1Ç2017 brüt karı 2016’nın aynı dönemine göre %19 artarak 1.436mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 1 puan gerileyerek %36,5’e düşmüştür. Operasyonel giderlerdeki artış sadece %0,7 olmuş ve faaliyet karını destekleyici bir unsur olmuştur. Turkcell ayrıca 1Ç2017’de diğer faaliyetlerine ilişkin 259,2mn TL’lik gelir kaydetmiştir. Bu gelişmeler neticesinde 1Ç2017 faaliyet karı 1Ç2016’ya göre %34,3 artışla 1.031mn TL’ye yükselmiş ve oldukça pozitif bir görüntü çizmiştir. Faaliyet kar marjı 2,4 puanlık artışla %26,2 olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in 2017 yılı ilk çeyrek FAVÖK’ü 2016’nın aynı dönemine göre %39,8 artışla 1.400mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 3,4 puan artışla %34,5’e ulaşmıştır. Turkcell’in 1Ç2017 yatırım faaliyeti giderleri 9,8mn TL olmuştur. Şirketin 1Ç2017 net finansman gideri 392,3mn TL ile 1Ç2016’daki 67,6mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiş ve net karı baskılamıştır. Krediler ve faiz giderindeki artış, finansman giderlerinin artmasında etkili olmuştur. Yukarıdaki gelişmeler sebebiyle Turkcell’in 1Ç2017 net dönem karı 2016 ilk çeyreğe göre %18,6 gerilemeyle 458,6mn TL olmuştur. Net kar marjı da 5,8 puan düşerek %11,6’yı göstermiştir.

Ayrıca, şirketin yönetim kurulu 2015 ve 2016 mali yıllarına ilişkin toplam net dağıtılabilir karının yaklaşık %50’sine denk gelen, 1 TL nominal değerindeki beher hisse için brüt 0,8140909 TL (net 0,6919773 TL) nakit kar payına tekabül eden, brüt 1.791mn TL tutarındaki karın, ilgili hesap dönemleri itibarıyla hazırlanan kar dağıtım öneri tablosu çerçevesince dağıtılması hususunun 25 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına teklif edilmesine karar vermiştir. Yönetim Kurulu ayrıca, ilgili tutarın 15 Haziran 2017, 15 Eylül 2017 ve 15 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla mevcut payların tümüne, ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında üç eşit taksit halinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasının teklif edilmesine karar vermiştir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası: TSKB’nin 1Ç2017’deki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %28,4 oranında artarak 140,8mn TL’ye yükselmiştir. Net dönem karı, piyasanın beklentisi olan 139mn TL ve bizim beklentimiz olan 143mn TL’ye yakın gerçekleşmiştir. Banka’nın net faiz gelirleri çeyreksel bazda %13,1 oranında artarak 224mn TL’ye yükselmiş karı desteklemiştir. Karşılık giderleri ise 14,2mn TL azalarak karı destekleyen bir diğer faktör olmuştur. Banka’nın özsermaye karlılığı 390 baz puan artarak %19,0 yükselirken, Net Faiz Marjı 17 baz puan artarak %3,76 olmuştur. Diğer yandan, temettü ödemesine rağmen Sermaye Yeterlilik Oranı 410 baz puan artarak %17,4’e yükselmiştir. Son olarak, Banka’nın sorunlu kredi rasyosu %0,3 ile düşük seviyede kalmaya devam etmiştir.

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN