BDDK 2010 Faaliyet Raporu açıklandı

Rapor, genel bilgiler, kurumun yıllık faaliyetleri, mali bilgiler ve kurumsal kapasitenin değerlendirilmesi olmak üzere dört bölümden oluştu.

ANKARA (A.A) – 08.04.2011 – Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçen yılki faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, mevzuat, mali analiz, ihbar ve şikayet, risk değerlendirme ve diğer konularda toplam 504 adet rapor düzenlendi.

BDDK’nın 2010 Yıllık Faaliyet Raporu yayımlandı. Rapor, genel bilgiler, kurumun yıllık faaliyetleri, mali bilgiler ve kurumsal kapasitenin değerlendirilmesi olmak üzere dört bölümden oluştu.

Rapora göre kurul, 2010’da 54 toplantı yaptı ve toplam 530 adet karar aldı. Kurul kararlarının konularına göre dağılımına bakıldığında yaptırım uygulanmasına ilişkin kararlar yüzde 39,6 ile ilk sırada, izin işlemlerine ilişkin kararlar yüzde 22,5 ile ikinci, düzenlemeye ilişkin kararlar yüzde 14,2 ile üçüncü sırada yer aldı.

Bir önceki yılla karşılaştırıldığında, izin işlemlerine ilişkin kurul kararları ile düzenlemeye ilişkin kurul kararları hem oransal olarak hem de miktar olarak arttı. 2009’da toplam içindeki payı yüzde 16,8 olan izin işlemlerine ilişkin kararların, 2010’da toplam içindeki payı yüzde 22,5’e, düzenlemeye ilişkin kararların ise toplam içindeki payı yüzde 8,7’den yüzde 14,2’ye yükseldi.

Kurumun, 2010 yılı sonu itibarıyla denetimi kapsamında, 49’u banka ve 122’si banka dışı mali kuruluş ve 110’u diğer kuruluşlar olmak üzere toplam 281 adet kuruluş yer aldı.

Geçen yıl gerçekleştirilen denetimler sonucunda, mevzuat, mali analiz, ihbar ve şikayet, risk değerlendirme ve diğer konularda toplam 504 adet rapor düzenlendi. Söz konusu raporların 34 adedi banka dışı mali kuruluşlara, 23 adedi şube denetimlerine ilişkin raporlardan oluştu. Ayrıca 17 adet yurt dışı inceleme raporu düzenlendi.

Bilgi Sistemleri Denetim Rehberi çerçevesinde alınan Başkanlık Makamı onayı kapsamında, 4 dört bankanın değerlendirilmesi tamamlanırken, yapılan değerlendirme sonucunda bir bankada detaylı bilgi sistemleri denetimi çalışmalarına başlandı, bunun yanı sıra bir bankada Kurul talimatı uyarınca hazırlanan aksiyon planına uyum denetimi yapıldı. Ayrıca, üç bankada ve bir faktoring şirketinde, bilgi sistemleri alanında teknik bilgi gerektiren hususlar konusunda, çoğunluğu Kurumun diğer birimlerinin taleplerine dayanan bilgi sistemi denetimi faaliyetleri gerçekleştirildi.

Kurumun çeşitli birimlerince hazırlanan denetim raporlarında yer alan tespitlerden bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimine ilişkin olanları incelendi, bağımsız denetim şirketlerince gerçekleştirilen denetimlerin kapsamı genişletilerek bankalara verilmiş olan talimatlara ilişkin bankalarca yürütülen çalışmaların 2010 yılı bağımsız denetim kapsamına alınması sağlandı.

-İZİN VE YETKİLENDİRME İŞLEMLERİ-

2010 yılı içerisinde yedi şirkete kuruluş, 17 şirkete ise faaliyet izni verilirken, dokuz adet faktoring ve 13 adet finansal kiralama şirketinin faaliyet izni çeşitli nedenlerle iptal edildi, bir adet bağımsız denetim kuruluşunun denetim yetkisi ilgili yönetmelik hükümlerine aykırılık nedeniyle geçici olarak kaldırıldı.

Kuruluş ve yetkilendirme işlemleri ile ilgili olarak 2010 yılında Danıştayın muhtelif tarihli yürütmeyi durdurma kararları ile Net Faktoring A.Ş’ye kuruluş izni verildi, 2009 yılı içerisinde faaliyet izinleri iptal edilen EDF Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. ile Çağdaş Finans Factoring Hizmetleri A.Ş’nin de faaliyet izinleri iade edildi.

2010 yılı içinde dört bankaya yurt dışında iştirak edinimi, altı bankaya yurt dışında şube açma ve bir bankaya yurt dışında temsilcilik açma izni verildi. Söz konusu yılda yurt dışında kurulu üç bankanın Türkiye’de temsilcilik açma talebi uygun görüldü, dört yabancı banka temsilciliğinin faaliyetlerine son verildi.

-STRATEJİ VE POLİTİKALAR-

2010’da strateji ve politikalar alanında yürütülen faaliyetlerin başında BDDK Stratejik Planının (2010-2012) Kurulun 6 Mayıs 2010 tarihli ve 3657 sayılı kararı ile yürürlüğe konulması geldi. Kurum ve sektörün ihtiyaçları, piyasadaki paydaşların görüş ve önerileri, uluslararası en iyi uygulamalar ve muadil otoritelerin tecrübeleri ışığında şekillendirilen plan 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya konuldu.

2010 yılında ayrıca İstanbul Finans Merkezi (İFM) Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında oluşturulan çalışma komitelerine aktif katılım sağlandı. Kurumun doğrudan sorumluluğu altında ya da iş birliği ile yürütülecek faaliyetlere ilişkin gerekli Kurum içi ve dışı koordinasyon ile izleme, değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Kurumun görev alanına yönelik olarak çeşitli düzeylerde oluşturulan strateji ve politikaların ilgililerce etkin ve etkili biçimde takip edilebilmesi, uygulanabilmesi ve raporlanabilmesini amaçlayan Temel Stratejiler ve Politikalar Rehberinin yayımına devam edildi.

Strateji ve politikalar alanında 2011 yılında, BDDK Stratejik Planının tüm unsurlarıyla uygulanmasına devam edilmesi, ikinci Finansal Sektör Değerlendirme Programının (FSAP-Türkiye) uygulamaya konulması, İFM Projesi kapsamında yürütülmesi öngörülen faaliyetlere devam edilmesi planlanıyor.

-BİLANÇO-

Kurumun bilanço toplamı 2010 yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 27,4 oranında büyüyerek 317,4 milyon liraya ulaştı. Aktifler içerisinde en yüksek pay 173,6 milyon lira ile maddi duran varlıklara ait iken ikinci sıradaki hazır değerler kapsamında yer alan 142,9 milyon liranın hemen hemen tamamı banka hesaplarından oluştu. Bir önceki yıla göre bir miktar alarak 364 bin lira olarak gerçekleşen ticari alacaklar kalemi ise katılma payından doğan alacakları içerdi.

Pasifler tarafında ise en büyük kalemleri 186,4 milyon lira ile özkaynaklar ve 129,2 milyon lira ile gelecek yıllara ait gelir ve gider tahsilatları oluşturdu. Kurumun 1,8 milyon lira kısa vadeli borcunun 1,4 milyon lirası Aralık 2010 dönemine ilişkin olarak Ocak 2011 içerisinde ödenen vergi borcunu gösteriyor.

-”KURUMUN KAPASİTESİ ÖNEMLİ BİR SINAMADAN BAŞARIYLA GEÇMİŞTİR”-

Raporun değerlendirme bölümünde ise Kurumun stratejik planlamaya dayalı proaktif yönetim anlayışının, yakın dönemde yaşanan küresel ekonomik krizin ve Türkiye ekonomisi üzerine yansımalarının, bankacılık sistemi ve finans sektörü üzerindeki olumsuz sonuçlarının kısıtlı kalmasında etkili olduğu belirtilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

”Aynı zamanda Kurumun kapasitesi de, önemli bir sınamadan başarıyla geçmiştir. 2010’da, ekonomik gelişmelere rağmen ortaya konulan sektörel performans, BDDK’ye kurumsal güvenilirlik ve saygınlık anlamında büyük katkı sağlamıştır. Gelinen bu noktanın kurumsal açıdan temel itici gücünü, bağımsızlık, teşkilat yapısı, insan gücü ve teknoloji oluşturmaktadır.

Kurumsal kabiliyet ve kapasite bakımından mevcut bu üstünlüklere karşılık, küresel ekonomik koşulların yarattığı zorluklar ve Türkiye ekonomisine etkileri önemini korumakta iken küresel düzeyde gerçekleşen doğal afetler ve nükleer riskler ile ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada yakın dönemde ortaya çıkan siyasi ve sosyal gelişmeler ile yeni belirsizlikler doğurmuştur. Küresel ekonomik dalgalanmaların önlenebilmesi ve yönetilmesi açısından geliştirilmeye çalışılan yeni düzenleme yaklaşımları ise, küresel ekonomide önemli bir aktör olan Türkiye için de yeni güçlükler anlamına gelmektedir. Kurum açısından temel bir diğer güçlük ise İFM Projesi kapsamında oluşabilecek idari ve operasyonel sorunlardır. Bir üstünlük noktası olan bağımsızlığın tesis edilmesinde karşılaşılan güçlükler kurumsal kabiliyet ve kapasiteyi kısıtlamaktadır.”

Kaynak: http://www.bloomberght.com/turkiye-ekonomisi/haber/871498-bddk-2010-faaliyet-raporu-aciklandi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir