Turkcell 2021 6 Aylık Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (1.09.2021)

2Ç21 FİNANSAL ANALİZ

Şirket 2Ç21 döneminde net kârını yıllık %31 artırarak 1,11mlr TL seviyesine taşıdı. Net satışları yıllık %24 artışla 8,32mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Maliyet artışının net satışlardaki artışa paralel gerçekleşmesiyle birlikte söz konusu dönemde 6,07mlr TL brüt kâr elde edilmiştir. Faaliyet giderlerinin oransal olarak hâsılatın hafifçe üzerinde gerçekleşmesi ve finansal giderlerin belirgin şekilde artmasına karşın esas faaliyetlerden diğer gelirler/giderler dengesindeki güçlü değişim kâr artışında etkili olmuştur. 2Ç21 döneminde esas faaliyet kârı yıllık %64 artışla 2,89mlr TL seviyesine yükselmiştir. Esas faaliyetlerden diğer gelirler içerisinde; kur farkı gelirleri 2Ç20 dönemindeki 238,8mn TL seviyesinden 2Ç21’de 1,16mlr TL’ye yükselmiş olup kısa vadeli mevduattan elde edilen faiz gelirinde de artış yaşanmıştır. EFK’nin yaklaşık %39’u diğer net gelirlerden oluşmaktadır. Finansman gelirleri kaleminde oluşan 1,06mlr TL tutarındaki türev araç gerçeğe uygun değer kaybı cari dönem kârını oldukça olumsuz etkilemiştir.

2Ç21’de 236,3mn TL tutarında vergi geliri oluşmuştur. Kâr marjları incelendiğinde şirketin 2Ç21 döneminde makul kârlılığın devam ettiği görülmektedir. Net kâr marjı %13,4, EFK marjı %34,7, FAVÖK marjı %42,3 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin yüksek likidite oranları güçlü nakit pozisyonunu işaret etmekle birlikte 0,94 ile makul seviyelerin üzerinde gerçekleşen nakit oranı, nakdin verimli kullanımına ilişkin soru işareti oluşturmaktadır. Yabancı para finansal durum pozisyonu net döviz açığının 1Ç21 dönemindeki -17,7mlr TL’den 2Ç21’de -13,03mlr TL’ye gerilediğini göstermektedir. Ancak bilanço dışı enstrümanlar türev araçların etkisiyle ile YP net varlık pozisyonunun 1,17mlr TL ile pozitif taraftadır. Operasyonel detaylar tarafında; şirketin abone başına elde ettiği aylık gelir bileşik olarak yıllık %13,1 artmıştır. Gelirlerini yıllık bazda %78 artıran techfin girişimi Paycell’in aktif kullanıcı sayısının 5,5 milyona ulaşmasını ve mobil ödeme hacminin yıllık %94 artışla 418mn TL’ye yükselmesini olumlu bulmaktayız. Paycell platformundaki güçlü performansın gelecek dönemlerde sürebileceğini düşünüyoruz. Genel değerlendirme kapsamında şirketin 2Ç21 finansallarını sınırlı pozitif bulmaktayız.

Kaynak: Piramit Menkul